Wat is een veronderstelde integriteitsschending?

Welke zaken kan u melden?

Een misbruik of onregelmatigheid


U kan melden over de veronderstelling van misbruiken of onregelmatigheden binnen de federale overheid, in uw eigen dienst of in een andere federale administratieve overheidsdienst. Een integriteitsschending is volgens de wet van 15 september 2013:

a) een handeling of het nalaten van een handeling door een personeelslid die een inbreuk is op de wetten, de besluiten, de omzendbrieven, de interne regels en de interne procedures die van toepassing zijn op de federale administratieve overheden en hun personeelsleden;

b) een handeling of het nalaten van een handeling door een personeelslid die een onaanvaardbaar risico inhoudt voor het leven, de gezondheid of de veiligheid van personen of voor het milieu;

c) een handeling of het nalaten van een handeling door een personeelslid die getuigt van een ernstige tekortkoming in de professionele verplichtingen of in het beheer van een federale administratieve overheid;

d) het welbewust bevelen of adviseren door een personeelslid om een integriteitsschending te begaan zoals bedoeld in a), b) en c).


Wat kan u niet melden?

Pesten of discriminatie kan u niet melden bij het Centrum Integriteit. Voor onderstaande meldingen bestaan er andere instanties die u kunnen helpen:

  • meldingen over pesten op het werk: zulke klachten meldt u aan de gewone vertrouwenspersoon welzijn op het werk van uw organisatie of aan de preventieadviseur psychosociale aspecten.

  • meldingen over discriminatie: met klachten over discriminatie kan u terecht bij Unia.

  • Klachten tegen uw overheidsdienst over uw personeelsdossier als ambtenaar. Daarvoor kan u terecht bij de federale Ombudsman.