Onze kantoren zijn gesloten op maandag 21 mei.      
 

Belastingen

 • gesterkt door de rechtspraak en de recente wetswijziging richtten wij de officiële aanbeveling aan de FOD Financiën om het gewijzigde standpunt inzake artikel 169 WIB92 kenbaar te maken aan alle lokale belastingdiensten. Op die manier wordt de gelijke behandeling van alle belastingplichtigen gewaarborgd en wordt de heersende rechtsonzekerheid weggenomen. Wanneer een belastingplichtige geen enkel voordeel haalt uit een schuldsaldoverzekering, kan hij ook niet belast worden op het fictieve inkomen van het uitgekeerde kapitaal

 • artikel 375 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 92 (WIB92) aanpassen zodat de directeur der belastingen ondubbelzinnig de mogelijkheid heeft om een beslissing op een bezwaarschrift in te trekken

 • artikel 371 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 92 (WIB92) aanvullen zodat de verzendingsdatum van het bezwaarschrift geldt als datum van indiening

 • artikel 366 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 92 (WIB92) herformuleren zodat een bezwaarschrift ingediend bij een dienst betrokken bij de vestiging of de invordering van de belasting die de belastingplichtige in zijn bezwaarschrift betwist, ook als geldig ingediend kan worden beschouwd en ambtshalve doorgestuurd kan worden aan de bevoegde directeur der belastingen

 • de woorden "ter gelegenheid van plechtigheden" schrappen in artikel 15, §2, 2°, van het koninklijk besluit van 8 juli 1970

 • De federale Ombudsman beveelt aan om de aanvragen om vermindering van de onroerende voorheffing te onderzoeken binnen de redelijke termijn voorzien in artikel 4 van het Charter voor een klantvriendelijke overheid, met name 4 maanden tot 8 maanden, in voorkomend geval te verlengen met de termijn die de betrokkene nodig had om de door de diensten van de Onroerende Voorheffing gevraagde informatie te verschaffen, die nodig is om een beslissing te nemen.

 • Uitvoering geven aan artikel 394, §4, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB92), met een koninklijk besluit dat, bij een gezamenlijke aanslag, de wijze vastlegt waarop het gedeelte van de belasting vastgesteld wordt dat betrekking heeft op het belastbaar inkomen van elk der belastingplichtigen.

 • Burgers die een conflict hebben met de fiscus moeten niet noodzakelijk naar de rechtbank omdat de bemiddelingsdienst van Financiën nog niet werkt. De federale Ombudsman behandelt al meer dan 12 jaar klachten over Financiën.  Hij is trouwens totaal onafhankelijk terwijl de bemiddelingsdienst deel uitmaakt van de administratie.

  gepost op: 25/02/2009
 • verkeersbelasting voor kampeerwagen

  Begin april 2007 ontving de heer Verwimp een betalingsuitnodiging voor 29,79 euro. Hij moet de verkeersbelasting voor zijn kampeeraanhangwagen voor de periode van 1 maart 2007 tot 29 februari 2008 betalen. In de loop van de maand april 2007 verkoopt hij zijn kampeeraanhangwagen, koopt er een nieuwe en laat die inschrijven onder dezelfde nummerplaat als zijn oude. Begin mei 2007 krijgt hij opnieuw een uitnodiging tot betaling van 29,79 euro, nu voor de periode van 1 april 2007 tot 31 maart 2008.
 • verzendingsdatum van aanslagbiljet

  "Mevrouw Tuerlinkcx ontvangt haar aanslagbiljet voor aanslagjaar 2006 15 dagen na de datum van verzending aangeduid op het aanslagbiljet. Ze krijgt daarbij een begeleidende brief waarin staat dat het kan zijn dat ze haar aanslagbiljet met vertraging heeft ontvangen en dat de bezwaartermijn in functie daarvan ook verlengd wordt. Omdat mevrouw Tuerlincx het niet eens is met de berekening van haar belastingen, dient ze een bezwaarschrift in binnen de op de begeleidende brief aangeduide, verlengde bezwaartermijn.